2º INTERPRETACIÓN

Ao finalizar o curso académico realízase unha avaliación en común cos grupos de traballo e tamén outra persoal, onde se comentan e contrastan diferentes aspectos do desenvolvemento do programa.

Por outra parte, desde o curso académico 2017 – 2018 entrégase ao alumnado unha enquisa para que avalíe, cunha puntuación entre o 1 e o 4, diferentes aspectos relativos á organización e docencia do programa.

CURSO ACADÉMICO 2021 – 2022

( 1-Mal                2- Normal                3-Ben                4-Moi ben )

Aspectos xerais:     3,4

1.1. Organización e coordinación da actividade               12344
1.2. Horario do curso                                                            12344
1.3. Prezo da matrícula                                                         12343
1.4. Estado das instalacións12342,5
1.5. Acceso ás instalacións12343,5

Docencia:     3,9

2.1. Correspondencia entre as expectativas e os resultados acadados12344
2.2. Interese dos contidos traballados12343,5
2.3. Aportación á túa formación12344
2.4. Contacto co profesorado12344